Vedtægter

for RØDEKRO IDRÆTSFORENINGS Badmintonafdeling

§ 1

Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er RØDEKRO IDRÆTSFORENINGS Badmintonafdeling.
Dens hjemsted er Rødekro, Aabenraa kommune.

§ 2

Specialafdelingens formål
Specialafdelingens formål: At samle medlemmer til opøvelse i samt samle interesserede om denne
idræt.

§ 3

Tilhørsforhold
Specialafdelingen er en afdeling under Rødekro Idrætsforening. Specialafdelingens vedtægter må
ikke være i modstrid med hovedforeningens vedtægter. Hvor intet andet er nævnt, er Rødekro
Idrætsforenings vedtægter gældende for afdelingen.

§ 4

Medlemskab af organisationer
Foreningen er medlem af DBF og DGI

§ 5

Optagelse af medlemmer
Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.
Som aktivt eller passivt medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver under 18 år.
Optagelse af umyndige medlemmer af specialafdelingen kræver tillige samtykke fra
forældre/værge.

§ 6

Kontingent
Specialafdelingens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

§ 7

Udmeldelse og eksklusion
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til specialafdelingens kasserer med mindst 14
dages varsel til den 1. januar eller 1. juli, og at det pågældende medlem senest den 1. januar
henholdsvis 1. juli har betalt sit kontingent til specialafdelingen.
Såfremt særlige forhold giver anledning hertil, kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Bestyrelsens
beslutning herom kræver, at samtlige de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer stemmer for
eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft
lejlighed til at fremføre sit forsvar.
Såfremt bestyrelsen træffer afgørelsen om eksklusion, skal hovedbestyrelsen straks orienteres
herom. Bestyrelsens afgørelse kan ankes til hovedbestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse i
henhold til Rødekro Idrætsforenings vedtægters § 6.
Er et medlem i kontingentrestance kan bestyrelsen træffe afgørelse om, at medlemmet ikke kan
deltage i specialafdelingens aktiviteter. Såfremt bestyrelsen træffer afgørelse om udelukkelse, skal
hovedforeningens bestyrelse straks orienteres herom. Ingen, der er udelukket på grund af
kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af specialafdelingen, før vedkommende har
betalt sin gæld til specialafdelingen.
Har et medlem været i kontingentrestance i mere end et år, skal bestyrelsen indstille til
hovedbestyrelsen, at medlemmet ekskluderes, jævnfør § 6 i vedtægterne for Rødekro
Idrætsforening.

§ 8

Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste
myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 3
ugers varsel. Indkaldelse sker via mindst en af foreningens benyttede kommunikationskanaler.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 18 år. Medlemskabet skal være
indgået senest 3 måneder før generalforsamlingens afholdelse og medlemmet må ikke være i
kontingentrestance.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, og intet medlem kan oppebære mere end én
stemme.
Hvis omstændighederne forhindrer fysisk afholdelse af generalforsamling, er der mulighed for at
afholde generalforsamlingen online.

§ 9

Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Behandling af evt. indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Valg af udvalg.
10. Eventuelt.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
1/3 eller 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I
sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er
fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde gælder bestemmelsen i § 8.

§ 11

Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. De af dirigenten trufne
afgørelser skal på forlangende af mindst 1/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer
sættes under afstemning.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal jfr. dog §§ 16 og 17.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne
optages i det omfang, dirigenten bestemmer.
Protokollen underskrives af dirigenten.
Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke påny forebringes på samme
generalforsamling.

§ 12

Valg af bestyrelse
Specialafdelingen ledes af en valgt bestyrelse på 3, 5 eller 7 medlemmer.
Valgbar er enhver, der har stemmeret i henhold til § 8. Valgperioden er 2 år.
Efter ulige årstal afgår henholdsvis 2, 2 eller 4 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.
Ved indtrædende ledighed i valgperioden supplerer bestyrelsen sig selv. Suppleanten er på valg ved
førstkommende generalforsamling.

§ 13

Konstituering
Specialafdelingens bestyrelse konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med
formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen udpeger for 1 år ad gangen af sin midte et bestyrelsesmedlem og en personlig suppleant
for denne til hovedbestyrelsen for Rødekro Idrætsforening.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder
formanden eller næstformanden, er til stede.
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.
Over bestyrelsens handlinger føres en protokol.

§ 14

Regnskab
Afdelingens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal senest 14 dage før generalforsamlingen afgive driftsregnskab og status til
revisorerne.
Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med påtegning af revisorerne, den ordinære
generalforsamling til godkendelse samt tilsendes kassereren for hovedafdelingen.

§ 15

Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisorer og en revisorsuppleant.
Revisorerne skal hvert år gennemgå regnskabet samt påse, at beholdningerne er til stede.
Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.
Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16

Vedtægtsændringer
Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af
specialafdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden
14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne
generalforsamling antal afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal
stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 17

Opløsning af specialafdelingen
Indstilling til hovedbestyrelsen om specialafdelingens opløsning kan kun vedtages på en i dette
øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at
mindst ½ af specialafdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets
vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en
generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor
beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede
medlemmer, der er til stede.
Specialafdelingens formue, herunder fast ejendom og løsøre, tilfalder Rødekro Idrætsforening ved
specialafdelingens opløsning..

__________________________________________________________

Vedtaget med foranstående indhold på den ordinære generalforsamling den 21. februar 2023.